Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày đại dương thế giới
Chủ quyền biển đảo
(TBTCO) - "Với niềm tự hào và phẩm giá dân tộc, chúng ta không chấp nhận đánh đổi độc lập, chủ quyền để lấy bất kỳ thứ gì và không chấp nhận bất kỳ hình thức đe dọa, áp đặt nào”.