Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020
họp báo tại bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.