Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 113/2009/nđ-cp
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư, nhằm thay thế Nghị định 113/2009/NĐ-CP, lấy ý kiến lần cuối trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.