Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 127/2013/NĐ-CP
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có nhãn theo quy định của pháp luật, cơ quan hải quan căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
hai quan
(TBTCO) - Các vi phạm về quy định kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; quy định về giám sát hải quan; kiểm soát hải quan; vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…có mức phạt tiền cao nhất là 60 triệu đồng.