Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 13
thu tuong
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013.
bhyt
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2013 để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; thực hiện Nghị định 67, Nghị định 13 và Luật người cao tuổi.
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 67 và NĐ 13).