Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 206
dnnn - nghi dinh 206
(TBTCO) - Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.