Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 30
van thu
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
ND
(TBTCO) - Với những khu đất, quỹ đất có lợi thế về thương mại, đặc biệt là khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh có thể lựa chọn áp dụng cơ chế đầu thầu dự án theo quy định, hoặc thực hiện giải phóng mặt bằng trước rồi đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.