Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 45/2014/NĐ-CP
Nghị định 45/2014/NĐ-CP
(TBTCO) - Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.