Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 67/2007 và Nghị định 13/2010/NĐ-CP
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013.