Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị đinh 83
xăng dầu
(TBTCO) - Dự thảo thông tư về quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quy định rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ đó là không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.
ĐT
(TBTCO) - Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước… là những trường hợp không được đầu tư ra nước ngoài theo dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài.
giá xăng dầu
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu có một số thay đổi trong cơ cấu tính chi phí cấu thành nên giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu. Trong đó, nổi bật nhất là chi phí về tỷ giá và lợi nhuận kinh doanh định mức.
giá xăng dầu
(TBTCO) - Quỹ bình ổn giá hỗ trợ không hoàn lại một phần hoặc hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giá phát sinh của giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện hành từ ba (> 3%) trở lên khi các thương nhân đầu mối phải thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo chỉ đạo của liên Bộ.
kinh doanh xang dau
(TBTCO) - Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu vừa được Chính phủ ban hành, thương nhân có đủ 5 điều kiện sẽ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.
Đã có Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu
(TBTCO) - Kể từ ngày 1/11/2014, vai trò chủ trì điều hành giá xăng dầu và Quỹ BOG xăng dầu sẽ chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương. Bộ Tài chính chỉ có trách nhiệm giám sát việc điều hành giá xăng dầu; giám sát việc trích lập, mức sử dụng Quỹ BOG của thương nhân đầu mối.