Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 85/2019
Nha trang
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia…
hoa tươi
(TBTCO) - Chức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.