Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định hướng dẫn luật đầu tư
chứng khoán
(TBTCO) - Trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có 13 ngành nghề quy định điều kiện đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, và đều thống nhất với các cam kết quốc tế, chỉ có ngành nghề kinh doanh chứng khoán có quy định pháp luật mở hơn.