Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 158/2006/NĐ-CP
so giao dich
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành ban hành trong năm 2014 các văn bản hướng dẫn Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa để sớm hoàn thiện khung pháp lý cho các hoạt động này.