Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 204/2013/NĐ-CP
phòng trọ
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014.
Vietsovpetro
(TBTCO) - Ngân sách nhà nước thu 75% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí phát sinh năm 2013 và 2014.