Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 30/HÐBT
quỹ bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Xác định vai trò của bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới đối với an sinh xã hội, đặc biệt là trước hiểm họa tai nạn giao thông luôn rình rập, từ năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 30/HÐBT về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.