Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 43
hieu
(TBTCO) - Theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, nhãn hàng hoá phải được thể hiện trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hoá.
tu phap
(TBTCO) - Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, DN; thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC ngay từ khâu soạn thảo văn bản quy phạm; tập trung đôn đốc thực hiện bài bản Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ.
benh vien
(TBTCO) - “Việc thiết kế Nghị định cần theo hướng thúc đẩy hoạt động sự nghiệp nói chung, đồng thời “ép” và tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập có động lực đổi mới hoạt động”.