Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định số 64/2008/NĐ-CP
hỗ trợ thiên tai
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã xây dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn vốn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, nhằm thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.