Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 75/2000/NĐ-CP
chứng thực
(TBTCO) - Tại Dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Bộ Tư pháp đề xuất thay đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch.