Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số100/2014/NĐ-CP
giá sữa
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc giảm giá được các doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại với cơ quan quản lý giá theo quy định tại Nghị định số100/2014/NĐ-CP.