Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị đinh13/NĐ-CP
(TBTCO) - Trong công văn số 14014/BTC-NSNN vừa ban hành, Bộ Tài chính cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ được bổ sung trên 41,7 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, theo Nghị định số 67/NĐ- CP và Nghị định 13/NĐ-CP và Luật người cao tuổi.