Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để kịp thời xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết do cục trưởng cục thuế làm trưởng ban. Bên cạnh đó, cục thuế cũng chỉ đạo đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện ngay từ 1/7/2020.