Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết trung ương 4
nghị quyết trung ương 4
(TBTCO) - Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.
ban cán sự Bộ Tài chính
(TBTCO) - Ngày 27/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
(TBTCO) - Đó là tinh thần báo cáo của Đảng ủy cơ quan KBNN trung ương, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, sáng ngày 4/9, tại trụ sở KBNN.