Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người định hướng
nghe
(TBTCVN) - “Chỉ khi nào xã hội hóa mạnh mẽ được lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và thúc đẩy được sự tham gia của khu vực tư nhân với tư cách là “chìa khóa” cho sự phát triển, thì lúc đó chất lượng GDNN mới được nâng cao”.