Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà băng 'khủng'
ngân hàng
(TBTCO) - Việt Nam có 43 ngân hàng được khảo sát, nhưng chỉ có 11 ngân hàng được lọt vào danh sách 1.000 ngân hàng trên thế giới.