Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà công sản
Quảng Ngãi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.