Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhà đầu nước ngoài
(TBTCO) - Trong tháng 6/2013, đã có thêm 51 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 20 tổ chức và 31 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.