Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhờ thu thuế hộ
ngân hàng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã lựa chọn 6 ngân hàng để phối hợp triển khai Chương trình doanh nghiệp (DN) nhờ thu thuế, nhằm nâng cao tiện ích của việc thu thuế điện tử và thông quan 24/7...