Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhóm 1
doanh nghiệp bảo hiểm
(TBTCVN) - Dự thảo thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp. Theo Dự thảo, các DNBH sẽ được phân loại thành 4 nhóm, căn cứ vào 4 nhóm chỉ tiêu để giám sát.
phân loại DNBH
(TBTCO) - Báo cáo về xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm năm 2013 cho thấy, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trên thị trường là Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) bị xếp vào danh sách nhóm 3, đã thoát khỏi vòng kiểm soát đặc biệt và bước đầu tái cơ cấu thành công.