Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhóm 3
doanh nghiệp bảo hiểm
(TBTCVN) - Dự thảo thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp. Theo Dự thảo, các DNBH sẽ được phân loại thành 4 nhóm, căn cứ vào 4 nhóm chỉ tiêu để giám sát.