Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niêm yết bổ sung cổ phiếu
kho
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (mã Ck STG) được niêm yết bổ sung 12,8 triệu cổ phiếu trên HSX.
lo
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần DHR Holdings (mã Ck DRH) được niêm yết bổ sung 2,2 triệu cổ phiếu trên HSX.
ks
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã Ck KSB) được niêm yết bổ sung 4,6 triệu cổ phiếu trên HSX.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã Ck BSI) được niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu trên HSX.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck VDS) được niêm yết bổ sung 21 triệu cổ phiếu trên HSX.
1
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã Ck HAH) được niêm yết bổ sung hơn 11,3 triệu cổ phiếu trên HSX.
bg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (mã Ck BHS) được niêm yết bổ sung hơn 168 triệu cổ phiếu trên HSX.
dxg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã Ck DXG) được niêm yết bổ sung 135 triệu cổ phiếu trên HSX.
bfc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã Ck BFC) được niêm yết bổ sung 9,5 triệu cổ phiếu trên HSX.