Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ công nằm trong giới hạn cho phép
Nguyễn Xuân Phúc
(TBTCO) - Đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP, nợ Chính phủ 42,3% GDP; dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP, nợ Chính phủ 46,9% GDP, nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.