Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ đọng nông thôn mới
nông thôn mới
(TBTCO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện nông thôn mới (NTM) đã giảm 1/3 so với đầu năm 2016.
ntm
(TBTCVN) - Trước mắt các địa phương cần ưu tiên bố trí các nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương trực tiếp hỗ trợ cho các công trình đã thi công để thanh toán nợ đọng.