Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ phí khi có tài sản đảm bảo
nợ phí bảo hiểm
(TBTCO) - Trong cuộc cạnh tranh giành thị phần và tăng doanh thu, không ít doanh nghiệp (DN) bảo hiểm phi nhân thọ đã cho khách hàng nợ phí và từ đó phát sinh nhiều rủi ro, tranh chấp khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.