Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nộp ngân sách năm 2013
du
(TBTCO) - Được thành lập năm 1991, từ chỗ doanh thu chỉ đạt 1 tỷ đồng/năm thì 3 năm gần đây, Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Thiên Cầm, Hà Tĩnh đã có sự tăng trưởng khá, nộp NSNN 1,6 tỷ đồng.