Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nwl Cayman holdings
tlg
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) thông qua phương án phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu chào bán cho tổ chức NWL Cayman Holdings Ltd với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.