Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ô tô tái xuất
tái xuất ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Cao Bằng thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách trong hoạt động tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan tại Cao Bằng.