Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ốm đau
thu tuc
(TBTCO) - Đây là quy định tại Nghị định về chính sách tinh giản biên chế vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.