Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông phạm đức thắng
Số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm đáng kể.
(TBTCVN) - Từ năm 2013, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đạt kết quả tích cực.
anh Thắng
(TBTCO) - Trước một số sai phạm trong thực thi công vụ của cán bộ thuế, hải quan, ông Phạm Đức Thắng, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm công chức có hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực.