Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Phạm Quang Tùng
BIC
(TBTCO) - Ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm BIDV ( BIC); (mã Ck BIC) cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4 tới, BIC sẽ xin ý kiến phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ.