Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phạm Tuấn Anh
trang 6
(TBTCVN) - "Thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTAs), nguồn thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) sẽ giảm theo lộ trình hợp lý, đảm bảo cân đối tỷ trọng thu ngân sách nhà nước…”.
bo cong thuogn - co phan hoa
(TBTCO) - Trong năm 2014 các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương nếu không thực hiện cổ phần hoá theo lộ trình, Bộ sẽ có biện pháp xử lý.