Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phân loại nợ
02
(TBTCO) - Đây là nội dung văn bản số 5057/NHNN-TTGSNH của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), một trong trong nhiều văn bản vừa được ban hành để thúc giục các ngân hàng xử lý nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới mức 3% theo mục tiêu đặt ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng vừa qua của NHNN.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có (gọi tắt là nợ) và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).