Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân loại thép
thép không hợp kim bán thành phẩm
(TBTCO) - Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế.