Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân tích dự báo
(TBTCO) - Ngày 26-27/9 tại Vĩnh Phúc, Viện Chính sách và Chiến lược tài chính phối hợp với Dự án Quỹ Tín thác đa biên giai đoạn 2 tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác phân tích dự báo vào hoạch định chính sách, chiến lược tài chính”.