Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân tích mẫu hàng xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Khoản 11 Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.