Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Đây là thông tin do Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 của Kho bạc Nhà nước (lần 2).