Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển công nghiệp điện tử
n
(TBTCO) - Năm 2015, Thái Nguyên ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ gắn với tổ hợp công nghệ cao Samsung, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.