Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn 2021-2030
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Theo ông Sandeep Saxena - chuyên gia kinh tế cao cấp của IMF, định hướng vị trí, tầm nhìn của kho bạc nhà nước Việt Nam trong 10 năm tới cần phải hoạt động theo hướng hiện đại, số hóa điện tử, các chức năng hoạt động của kho bạc, việc xử lý các giao dịch phải được hoàn toàn tự động hóa.