Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển kinh tế vùng
thủ tướng
(TBTCO) - Phải thống nhất quan điểm phát triển mang tính hữu cơ, liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế thành một hệ thống thống nhất, không được mang tính chủ quan, áp đặt… - Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp này tại hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
dinh cu
(TBTCO) - Đối với hỗ trợ làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt, trường hợp các hộ tự làm nhưng có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu thì mức tạm ứng tối đa là 60% mức ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho từng hộ.
phát triển kinh tế vùng
(TBTCO) - Sáng 14/12, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế vùng Những vấn đề đặt ra về cơ chế chính sách và luật pháp”.
a hue
(TBTCO) - Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định trong thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng, nhưng đến nay cũng còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai.