Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phát triển sản xuất kinh tế nông thôn: chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường
baocao
(TBTCO) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia 2014 chuyên đề về “Môi trường nông thôn”, nhằm đánh giá tổng quan môi trường nông thôn của Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2014.