Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phê chuẩn CPTPP
Nguyễn Phú Trọng
(TBTCO) - Tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo nhiều đại biểu Quốc hội, cơ hội và thách thức đan xen, do đó, cần hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp (DN). Nhiều đại biểu cho rằng, việc phê chuẩn CPTPP vào thời điểm này là phù hợp.